کارکنان - مشاهده مشخصات

محمد باقر عبایی
کمیته حاکمیت شرکتی - دبیر کمیته

کارشناسی ارشد

ارسال ایمیل

ارسال پیام به محمد باقر عبایی