جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/19

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1401/19

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 1200 عدد TUBE جهت لوله هارپ بویلر های نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

0 ریال

جاری

۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

60,000,000 تومان

۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگ راه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان -پلاک 6 طبقه دوم واحد بازگانی