شرکت تولید نیروی برق دماوند|گزارشات و شکایات سهامدار

گزارش ها و شکایات به هیات مدیره

در راستای رعایت مفاد ماده 11 دستور العمل حاکمیت شرکتی در خصوص تدوین ، اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای ساز و کار مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی ها ،لطفا گزارش های خود را ارسال فرمایید.