کلیه گزارشات مطابق ماده 31 دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس به شرح سامانه کدال دردسترس ذینفعان می باشد