شرکت تولید نیروی برق دماوند|مناقصات و مزایده ها

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
  گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۳۰ دی ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰