شرکت تولید نیروی برق دماوند|مناقصات و مزایده ها

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
خرید 10 آیتم تجهیزات AUMA بخش ابزار دقیق واحد های بخار نیروگاه دماوند
1401.17 ۲۰ تیر ۱۴۰۱ --- ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
خرید 10 آیتم الکتروپمپ های بخش شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) تمدید شد
1401/18 م ت ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۵ تیر ۱۴۰۱ ۵ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱