استمرار و تقویت اصول حاکمیت شرکتی
هیات مدیره درراستای استمراروتقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول ازمحقق شده اصول حاکمیت شرکتی ، کمیته های حاکمیت شرکتی راتشکیل داده و برجلسات برگزارشده آن نظارت داشته بطوریکه عمده مصوبات جلسات کمیته های مزبوربه دبیرهیات مدیره ارجاع گردیده ومطابق با منشور هیات مدیره دردستورجلسات هیات مدیره قرارگرفته است . درهمین ارتباط شرکت ازبابت استقرار اصول حاکمیت شرکتی درشرکت زیرمجموعه (شرکت مدیریت تولید برق دماوند) مکاتبات وپیگیریهای لازم را انجام داده است .