تاریخچه

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)  به موجب  بند 27 قانون الحاق  موادی به قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1374/04/15در تاریخ  1387/05/02 تاسیس شده و تحت شماره 940 مورخ 1387/05/02 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان پاکدشت به ثبت رسیده و از تاریخ 1387/07/01 شروع به فعالیت نموده است. اساسنامه شرکت در تاریخ 1391/02/11 تغییر کرد. شرکت توانیر به عنوان مالک اولیه و سهامدار شرکت سهام خود را به ترتیب به میزان 45 %  در تاریخ 1389/09/29 و 37/57% در تاریخ 1391/02/19 و 17/43%  در تاریخ  1391/12/28 بنام بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل نموده که مطابق قرارداد واگذاری سهام، پس از پرداخت مبالغ سهام ترجیحی کارکنان معادل 0/11 % ، سهام متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل 99/89% شده است.
در سال 1394 سهام شرکت به بانک دی واگذار و 7% از سهام در فرابورس عرضه شده ¬و در حال معامله می باشد.
با توجه به انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران درطی سال 1396، شماره ثبت شرکت به 518578 اداره ثبت شهر تهران تغییر یافته است.