سهامداران

نام  تعداد سهم  درصد
بانک دی 3,918,997,089 71.00
سازمان اقتصادی کوثر 253,904,000 4.60
شرکت گروه مالی واقتصادی دی 217.460.642 3.94
سرمایه گذاری بوعلی
85.478.680 1.55
شرکت آتیه سازان دی 114,430,000 2.07
خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان
252.076 0.00
پشتیبانی آتیه سازان دی ایرانیان
26.602.000 0.48
خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان
913.100 0.02
سایرسهامداران  901.962.413 16.34
جمع کل  5,520,000,000 100.00