سهامداران

نام  تعداد سهم  درصد
بانک دی 3,957,795,517 71.70
سازمان اقتصادی کوثر 253,904,000 4.60
شرکت گروه مالی واقتصادی دی 193,215,574 3.50
شرکت آتیه سازان دی 114,430,000 2.07
BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی 98,855,657 1.79
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد 94,166,994 1.71
شرکت سرمایه گذاری بوعلی 84,725,965 1.53
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان 71,530,000 1.30
سایرسهامداران  651,376,293 11.80
جمع کل  5,520,000,000 100.00