کارکنان - مشاهده مشخصات

سید محمد هاشمی
مدیران : رئیس هیأت مدیره

دکترای تخصصی (PhD)

کارشناسی ارشد مدیریت صنایع

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت توزیع نیروی برق کشور

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ

عضو هیات رئیسه انجمن برق و الکترونیک ایران

موظف / غیر موظف : غیر موظف
به نمایندگی شرکت : بانک دی
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

سید محمد هاشمی
مدیران - رئیس هیأت مدیره
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

سوابق شغلی

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت توزیع نیروی برق کشور

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ

عضو هیات رئیسه انجمن برق و الکترونیک ایران

توضیحات

1221365

موظف / غیر موظف : غیر موظف
به نمایندگی شرکت : بانک دی
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به سید محمد هاشمی