کارکنان - مشاهده مشخصات

سیدمحمد هاشمی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

کارشناسی ارشد

سیدمحمد هاشمی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

12

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به سیدمحمد هاشمی