کارکنان - مشاهده مشخصات

موسی احمدی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

کارشناسی ارشد

موسی احمدی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

13

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به موسی احمدی