کارکنان - مشاهده مشخصات

فضل اله هادی زاده
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی و فنی حرفه ای شریعتی
مدیراموربازرسی وامورمدیران شرکت هلدینگ تویعه معادن روی ایران

فضل اله هادی زاده
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

سوابق عضویت

مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی و فنی حرفه ای شریعتی
مدیراموربازرسی وامورمدیران شرکت هلدینگ تویعه معادن روی ایران

توضیحات

13

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به فضل اله هادی زاده