کارکنان - مشاهده مشخصات

محمود رضایی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

مدیریت مالی واقتصادی شرکت صنعتی محورسازان خودرو و تامین سرمایه خلیج فارس
 
- کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری وحسابرسی
تدریس دروس مالی و حسابداری درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهها

محمود رضایی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

سوابق عضویت

مدیریت مالی واقتصادی شرکت صنعتی محورسازان خودرو و تامین سرمایه خلیج فارس
 
- کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری وحسابرسی
تدریس دروس مالی و حسابداری درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهها

توضیحات

14

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به محمود رضایی