کارکنان - مشاهده مشخصات

سیدمحمد هاشمی
کمیته حاکمیت شرکتی : رییس کمیته

کارشناسی ارشد

سیدمحمد هاشمی
کمیته حاکمیت شرکتی - رییس کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

15

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به سیدمحمد هاشمی