کارکنان - مشاهده مشخصات

میرفتاح فتاح قره باغ
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

کارشناسی ارشد

میرفتاح فتاح قره باغ
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

16

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به میرفتاح فتاح قره باغ