کارکنان - مشاهده مشخصات

قدرت اله شهبازی
کمیته حاکمیت شرکتی : دبیر کمیته
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

کارشناسی ارشد

قدرت اله شهبازی
کمیته حاکمیت شرکتی - دبیر کمیته کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

19

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به قدرت اله شهبازی