کارکنان - مشاهده مشخصات

سعید احمدی
مدیران : عضو هیأت مدیره

دکترای تخصصی (PhD)

دکتری مهندسی مالی

 مدیرتامین مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت 

معاون اقتصادی وبرنامه ریزی صندوق بازنشستگی فولاد

مشاورتامین مالی شرکتهای بورسی وغیربورسی

موظف / غیر موظف : غیر موظف
به نمایندگی شرکت : شرکت عمران و مسکن آباد دی
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

سعید احمدی
مدیران - عضو هیأت مدیره
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

سوابق شغلی

 مدیرتامین مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت 

معاون اقتصادی وبرنامه ریزی صندوق بازنشستگی فولاد

مشاورتامین مالی شرکتهای بورسی وغیربورسی

توضیحات

1221365

موظف / غیر موظف : غیر موظف
به نمایندگی شرکت : شرکت عمران و مسکن آباد دی
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به سعید احمدی