کارکنان - مشاهده مشخصات

سعید احمدی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

کارشناسی ارشد

سعید احمدی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

22

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به سعید احمدی