کارکنان - مشاهده مشخصات

حامد تاجمیرریاحی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

کارشناسی ارشد

حامد تاجمیرریاحی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

26

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به حامد تاجمیرریاحی