کارکنان - مشاهده مشخصات

مصطفی ثقفی
کمیته حاکمیت شرکتی : دبیر کمیته

کارشناسی ارشد

مصطفی ثقفی
کمیته حاکمیت شرکتی - دبیر کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

27

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به مصطفی ثقفی