کارکنان - مشاهده مشخصات

محمد کبیری اصفهانی
مدیران : مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

دکترای تخصصی (PhD)

دکتری برق

 قائم مقام پژوهشگاه نیرو

مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو

 مجری نیروگاههای سیکل ترکیبی وزارت نیرو

موظف / غیر موظف : موظف
به نمایندگی شرکت : شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

محمد کبیری اصفهانی
مدیران - مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

سوابق شغلی

 قائم مقام پژوهشگاه نیرو

مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو

 مجری نیروگاههای سیکل ترکیبی وزارت نیرو

توضیحات

1221365

موظف / غیر موظف : موظف
به نمایندگی شرکت : شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به محمد کبیری اصفهانی