کارکنان - مشاهده مشخصات

مهدی عسکری
مدیران : عضو هیأت مدیره

دکترای تخصصی (PhD)

مدیرعامل نیروگاه شاهد

 مدیرفنی ومهندسی تولید ومدیریت نیروگاه زاگرس

مدیرطراحی ایرودینامیک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح

موظف / غیر موظف : غیر موظف
به نمایندگی شرکت : شرکت سرمایه گذاری بوعلی
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

مهدی عسکری
مدیران - عضو هیأت مدیره
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

سوابق شغلی

مدیرعامل نیروگاه شاهد

 مدیرفنی ومهندسی تولید ومدیریت نیروگاه زاگرس

مدیرطراحی ایرودینامیک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح

توضیحات

1154125

موظف / غیر موظف : غیر موظف
به نمایندگی شرکت : شرکت سرمایه گذاری بوعلی
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به مهدی عسکری