کارکنان - مشاهده مشخصات

میر فتاح فتاح قره باغ
مدیران : عضو هیأت مدیره

دکترای تخصصی (PhD)

کارشناسی ارشد برق

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان

موظف / غیر موظف : غیر موظف
به نمایندگی شرکت : گروه مالی واقتصادی دی
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

میر فتاح فتاح قره باغ
مدیران - عضو هیأت مدیره
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

سوابق شغلی

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان

توضیحات

5

موظف / غیر موظف : غیر موظف
به نمایندگی شرکت : گروه مالی واقتصادی دی
میزان مالکیت در سهام شرکت : 2،000

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به میر فتاح فتاح قره باغ