کارکنان - مشاهده مشخصات

زاد اله فتحی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

زاد اله فتحی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

توضیحات

7

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به زاد اله فتحی