کارکنان - مشاهده مشخصات

محمد باقر عبایی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

کارشناسی ارشد

محمد باقر عبایی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

9

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به محمد باقر عبایی