جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/29

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1401/29

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خدمات تعویض لوله های بویلر های نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۲ آذر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

85,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم واحد بازرگانی

جهت خرید اسناد  1.000.000ریال به شماره حساب 0201179930006 بانک دی شعبه مرکزی واریز نموده و فیش را همراه خود بیاورید . 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.