جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای م ت 1402/16

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/16

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 29 یتم Switch در بخش ابزار دقیق واحد های گازی

0 تومان

منقضی شده

۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

۲۴ تیر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

100,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.