جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/21

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/21

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید رنگ مورد نیاز رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۶ شهریور ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

50,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم شرکت تولید نیروی برق دماوند

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.