جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/24

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/24

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید دو دستگاه ترانسفورماتور تحریک 1150KVAواحد های گازی و بخار

0 تومان

منقضی شده

۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۸ شهریور ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

72,500,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه 2 واحد بازرگانی شرکت تولید نیروی برق دماوند

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.