جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/27

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/27

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 4 یتم Solenoid در بخش ابزار دقیق واحد های گازی

0 تومان

منقضی شده

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۰ آبان ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.