جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/28

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/28

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 18 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد های بخار

150,000,000 تومان

منقضی شده

۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۸ آذر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.