جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/29

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/29

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید یک ست میکسینگ چمبر واحدهای گازی

0 تومان

منقضی شده

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.