جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1403/16

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1403/16

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 44 آیتم قطعات بخش مکانیک مورد نیاز جهت بازسازی تجهیزات مسیر داغ واحدهای گازی

0 تومان

منقضی شده

۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۲ خرداد ۱۴۰۳

ریال

داخلی

عادی

380,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰

۱۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.