جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1403/11

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1403/11

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 35 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد های بخار- Control valves- Solenoid valves- Regulator

0 تومان

جاری

۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۶ خرداد ۱۴۰۳

ریال

داخلی

عادی

250,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰

۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )