شرکت تولید نیروی برق دماوند|مناقصات و مزایده ها

اطلاعیه و اخبار مناقصات

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
خرید 4 یتم Solenoid در بخش ابزار دقیق واحد های گازی
م ت 1402/27 ۷ آذر ۱۴۰۲ ۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۷ آذر ۱۴۰۲
تعمیرات اساسی ولوها و اکچویترهای اجکتور و سیستم کولینگ واحد 2 بخار (S2)
م ت 1402/25 ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ ۳۰ آبان ۱۴۰۲
خرید قطعات Automatic Recirculation Valve نیروگاه شهدای پاکدشت
1402/26 م ت ۹ آبان ۱۴۰۲ ۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ۹ آبان ۱۴۰۲
خرید 6 ست فیلتر هوای ورودی کمپرسورهای واحدهای گازی V94.2
م ت 1402/22 ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱ مهر ۱۴۰۲ ۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۲
خرید 600 عدد PULSE JET بخش ابزاردقیق واحدهای گازی
1402/02 م ت ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۲
خرید دو دستگاه ترانسفورماتور تحریک 1150KVAواحد های گازی و بخار
م ت 1402/24 ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۲
انجام فعالیت های تعمیرات اساسی (33000 ساعت) دو واحد (G17 و G19) توربین گاز و کمپرسور مدلV94.2 آنسالدو به همراه ژنراتور، ترانسفورماتور و کلیه تجهیزات جانبی نیروگاه
م ت 1402/23 ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۲
خرید رنگ مورد نیاز رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی نیروگاه
م ت 1402/21 ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۶ شهریور ۱۴۰۲ ۶ شهریور ۱۴۰۲ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
خرید 21 آیتم لوازم یدکی بخش ابزاردقیق واحدهای گازی ( Gauge& thermocouple)
م ت 1402/20 ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ۴ شهریور ۱۴۰۲ ۴ شهریور ۱۴۰۲ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
خرید 3 آیتم عایق و اکسپنشن جوینت واحدای گازی
م ت 1402/19 ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ --- ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید 15000 لیتر روغن ترانس
م ت 1402/18 ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲
خرید 55 آیتم قطعات بخش مکانیک توربین و کمپرسور واحدهای گازی
م ت 1402/13 ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲
خرید 6 آیتم Actuator در بخش ابزار دقیق واحد های گازی
م ت 1402/17 ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲
خرید 29 یتم Switch در بخش ابزار دقیق واحد های گازی
م ت 1402/16 ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲
خرید 37 آیتم قطعات بخش مکانیک مورد نیاز جهت بازسازی فلیم تیوب های ورژن 3 و 5 واحد های گازی
مناقصه شماره م ت 1402/08 ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید 12 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی MODULE 90 INFIDCS نیروگاه
مناقصه شماره 1402/15 ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲
خرید 14 یتم Solenoid & Regulator در بخش ابزار دقیق واحد های گازی نیروگاه( VIBRATION)
م ت 1402/14 ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲ ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید 39 آیتم قطعات بخش مکانیک مورد نیاز تجهیزات جانبی واحدهای گازی
م ت 1402/10 ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید 38 آیتم قطعات بخش مکانیک مورد نیاز جهت بازسازی میکسینگ چمبر و محفظه احتراق واحدهای گازی
م ت 1402/09 ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید 4 آیتم لوازم یدکی بخش ابزاردقیق واحدهای گازی ( VIBRATION)
م ت 1402/12 ۱۷ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۷ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲ ۱۷ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید 48 آیتم قطعات و لوازم یدکی بخش مکانیک ژنراتور واحدهای گازی
م ت 1402/06 ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ --- ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید 34 آیتم یراق آلات نصب پره های توربین های گازی مدل V94/2
م ت 1402/07 ۲۷ تیر ۱۴۰۲ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۷ تیر ۱۴۰۲
خرید 4 آیتم قطعات استراتژیک بخش مکانیک واحدهای گازی
م ت 1402/11 ۲۷ تیر ۱۴۰۲ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۷ تیر ۱۴۰۲
خرید 18 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی -Transmitter
م ت 1402/04 ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید 2 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی -COAX&MOOG
م ت 1402/05 ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۳ اَمرداد ۱۴۰۲
خرید پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد های گازی نیروگاه
م ت 1402/03 ۶ تیر ۱۴۰۲ ۶ تیر ۱۴۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۶ تیر ۱۴۰۲
خرید 10 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی firefighting نیروگاه
م ت 1402/01 ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۷ خرداد ۱۴۰۲ ۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
خدمات تعویض لوله های بویلر های نیروگاه
م ت 1401/29 ۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۳ دی ۱۴۰۱
خرید 2 عدد کارت الکترونیک سیستم SFC نیروگاه
م ت 1401/30 ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۵ آذر ۱۴۰۱ ۵ آذر ۱۴۰۱ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
خرید پره های ثابت و متحرک دوربین واحد های گازی مدل V94.2 نیروگاه
م ت 1401/10 ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۱
خرید پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد های گازی مدل V94.2 نیروگاه
م ت 1401/28 ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱
خرید 9 آیتم MODULE ABB INFI 90 بخش ابزار دقیق واحد های گازی نیروگاه
م ت 1401/27 ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۱
نسبت به انجام تعمیرات اساسی ولو ها و اکچویتور های اجکتور و سیستم کولینگ واحد 1 بخار S1 نیروگاه سیکل ترکیبی پاکدشت
م ت 1401/26 ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۲ مهر ۱۴۰۱ ۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱
خرید 1200 عدد TUBE جهت لوله هارپ بویلر های نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/19 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱
خرید رنگ مورد نیاز رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/25 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱
انجام فعالیت های تعمیرات نیمه اساسی 33000ساعت سه واحد G11 , G13 ,G16 توربین گاز و کمپرسور مدل V94.2 آنسالدو به همراه ژنراتور ، ترانسفور ماتور و کلیه تجهیزات جانبی و رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی واحد ها به همراه قلیاشویی دو بویلر متناظر واحد های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/24 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱
خرید 14 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی Firefighting نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/23 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
اجرای عملیات احداث سیستم زلال کننده آب وارده از سد ماملو به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/22 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
خرید 24 آیتم Solenoide & Regulator در بخش ابزار دقیق واحد های گازی و بخار نیروگاه دماوند
1401/21 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
خرید 10 آیتم تجهیزات AUMA بخش ابزار دقیق واحد های بخار نیروگاه دماوند
1401.17 ۲۰ تیر ۱۴۰۱ --- ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
خرید 10 آیتم الکتروپمپ های بخش شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) تمدید شد
1401/18 م ت ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۵ تیر ۱۴۰۱ ۵ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱